Ürün Detayı

LEONARDİT

Ürün Kodu: 0
Kategoriler: LEONARDİT

Leonardit, herşeyden önce kömür tozu değildir, linyit değildir, ve kömür ocaklarından temin edilmez !

Leonardit genel kanı itibariyle kömürün olmamış hali diye bilinmektedir. Ürün alımlarınızda, Leonardit adı altında kömür tozu niteliğinde, aktif olmayan, yani toprağınızla etkileşime girmeyen ve veriminizi arttırmayan ürünleri tercih etmemeye özen gösteriniz. Aktif Leonardit kullanmaya çalışınız. Aşağıda Aktif Leonardit, yani toprağınızda çalışan Leonardit nasıl ayırt edilir konusundaki videomuzu izleyebilirsiniz

LEONARDİT'İN TARIMDA SAĞLADIĞI VERİM ARTIŞI

Leonardit'in ve Leonardit'ten elde edilen humik asitlerin(Humatlar) tarımda sağladığı verim artışı ve diğer faydaları ile ilgili yapılan uygulamalı araştırmalar ve araştırma sonuçları aşağıdasıralanmıştır.

Grand Forks' da yapılan testlerde, toprağa humat ( leonardit )uygulanması sonucu patates üretiminde verimin % 28 arttığı tespitedilmiştir.

Humik asitin; inorganik azot, fosfor ve potasyum ile birlikteseralarda kullanılması sonucu domates üretiminde çok büyük bir artışsağlanmıştır ve üretilen domateslerin görünüşü daha göz alıcıolmuştur. 

Azot/humik asit oranın domateslerin büyüme hızına ve verimartışına büyük etkisi olduğu bulunmuştur.Humik asit uygulanan seralardan elde edilen domatesler daha koyukırmızı renkte olurken, sadece NPK gübre kullanılan seralardan eldeedilenler açık kırmızı olmuştur. 

Yapılan testlerden 1 numaralıtestte,humik asitin domates üretiminde % 100 oranında verim artışı sağladığıbulunmuştur.

Çözünebilir leonardit ( Aqua Humus) tütün tarlalarında testedilmiştir. 
Test sonuçları göstermiştir ki, leonarditin gübre ilebirlikte kullanılması tütünün veriminde ve büyüme hızında önemliartışlar sağlamaktadır. 

Ayrıca, büyüyen tütün yaprakları daha geniş,daha yeşil ve daha güçlü olmuştur.Kullanılan gübreye leonardit ilave edilince şeker pancarıüretiminde % 20 verim artışı sağlanmıştır. 

Toprağa sadece Leonardit( gübresiz ) karıştırılması sonucu da arpa üretiminde % 20 verimartışı elde edilmiştir.

Domates tohumlarına leonardit uygulanması ile fide ve gençbitkinin büyümesi oldukça hızlanmıştır ve ürün veriminde önemli birartış sağlanmıştır. 

Ayrıca, domates meyveleri daha büyük ve daha güzel görünümlü olmuştur. 

Fidenin sulama suyuna humik asit eklenince deaynısonuç alınmıştır. 

Yaklaşık 25 dekarlık bir domates tarlasında;a) Sadece standart inorganik gübre kullanılmıştır.b) Standart inorganik gübre ve leonardit birlikte kullanılmıştır.

Her iki uygulamanın sonunda elde edilen ürün miktarlarıkarşılaştırılmıştır. 

Verim farkı olağanüstü olmuştur. 

Sadeceinorganikgübre kullanılan bölgeden 3215 kg domates alınırken, aynıgenişliktekileonardit kullanılan bölgeden 5178 kg domates elde edilmiştir. 

Verimartışı % 61' dir. Ayrıca, bitkinin belirgin bir şekilde daha güçlü vedaha sağlam olduğu gözlenmiştir.

Humik asitin, patatesin gelişmesi ve verimi üzerine olan etkisiniincelemek için 1964,1965 ve 1966 yıllarını kapsayan 3 yıllık biraraştırma yapılmıştır. 

İster patates tohumlarının humik asit ileişlemgörmesi şeklinde olsun, ister yatak sulama suyuna humik asitkarıştırılması şeklinde olsun, her iki şekilde de çarpıcı sonuçlaralınmıştır. 

Üç yılın ortalaması olarak, 2 gram/lb oranında humik asitkarıştırılmış toprakta fide üretimi verimi 69'dan 231'e çıkmıştır.

Tohumları % 10'luk humik asit çözeltisi ile işlem görmüş patatesteüretim verimi %30 ile %40 arası artmıştır.1968 yılında yapılan geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir araştırmada;bir kontrol tarlasındaki patates üretimi ile, yaklaşık 250 kg/dekarmiktarında leonardit uygulanmış bir tarladaki patates üretimlerikarşılaştırılmıştır. 

Eşit alanlarda, kontrol tarlasından 17.900 kgpatates alınırken leonardit uygulanmış tarladan 22.990 kg patateseldeedilmiştir. Verim artışı % 28.4' tür. 

Ayrıca, leonardit uygulanantarladan elde edilen bütün patateslerin özgül ağırlıkları hemen hemeneşit olmuştur. Soya fasulyesi ile yapılan bir başka testin sonuçları ise aşağıdadır:

LEONARDİT' İN SOYA FASULYESİ VERİMİ VE GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİAŞILANMIŞ

Kontrol tarlası Leonardit uygulanmış tarla Kontrol tarlası Leonardituygulanmış tarlaOrtalama bitki 

yüksekliği (inches) 14,1 19,6 17,4 18,8

Fasulye verimi (grams/25ft.kanal) 103,0 292,0 169,0 313,0

Fasulye verimi (%) 100,0 283,4 164,7 303,9

Fasulye içindeki Azot 6,6 7,1 6,2 6,9

Fasulye içindeki Protein (%) 41,2 44,3 39,8 43

Toprağa % 0,5 ve % 0,25 oranlarında Sodyum Leonardit uygulanmasısonucu çimen veriminde % 24,7 ve %14,4 oranlarında artışsağlanmıştır.

Bir tütün tarlası 3 bölüme ayrılmıştır. Bir bölüme hiç gübre veLeonardit uygulanmamıştır. 2 ay sonra yapılan dikkatli bir incelemesonunda gübre ve Leonardit atılmayan bölgede yetişen tütünde gövdeninzayıf olduğu ve azot eksikliği tespit edilmiştir. 

Leonardit uygulananbölgede yetişen bitkilerin ise sağlam yapıda ve sağlıklı yeşil renkteoldukları belirlenmiştir.

Leonarditin süs biberlerinin gelişmesine etkisini inceleyen biraraştırma yapılmıştır. 

Yaklaşık 70 kg/dekar oranında Leonarditkullanılmıştır. Leonardit kullanılan bölümde biberler daha büyükboyutta daha ağır ve daha koyu kırmızı renkte olmuştur. 

Ayrıca,toprakyüzeyinin hemen üzerinde fazladan kökler oluşmuştur.Farklı kaynaklardan elde edilen humik asitlerin mısır fideleri vealgae gelişmelerine etkisi incelenmiştir. 

Gelişmeyi düzenleyici vehızlandırıcı en uygun humik asit oranları: mısır için 5 ppm ve algaeiçin 60 ppm bulunmuştur. Bu oranlarda humik asit kullanıldığıdurumdaki verim artışları ise; mısır için ( düşük inorganik maddeiçeren topraklarda ) % 30-%35 , algae için % 100 olmuştur. 

Humikasitin hangi kaynaktan elde edildiği test sonuçlarını etkilememiştir.

Topraktaki humik asit oranı arttıkça bitki içerisindeki fosforkonsantrasyonu da ( ürün seviyesine bağlı olmadan) artmıştır. Humikasit uygulaması ile bitkinin tepe kısımlarında yüksek demirkonsantrasyonu, köklerde ise daha düşük demir konsantrasyonugözlenmiştir.

Leonarditin ( ve humik asitin ) bitki gelişmesinde en etkili olduğutoprak türleri , düşük organik madde içeren toprak türleri olmuştur.

Leonardit, normal gübre ile birlikte, meyve ağaçlarındakullanılmıştır ve gelişmeye etkisi test edilmiştir. Leonardit'inetkisi ile gövde kesit alanların %24-%47 arası oranlarında daha fazlabüyüdüğü bulunmuştur.Rusya genelinde yapılan araştırmalarda, farklı bitkilerinyetiştiği tarlalara humik asit düşük dozda uygulanmıştır.

Elde edilen verim artışları şöyledir:

Salatalık...................................... % 34

Domates(Rivermen).................... % 23

Domates(Sonato)....................... % 17

Patates....................................... % 28

Mısır............................................ % 30

Arpa............................................ % 55

Beyaz Pirinç............................. % 20U

SA, Breau of Mines (Freeman, 1970 ) tarafından yapılan arazi velaboratuar araştırmalarında, % 84,3 humik asit içeren Leonarditinpatates, soya fasulyesi ve mantar kültürü üretimde verime etkisiincelenmiştir.

Araştırmalar, ürünlerin veriminde büyük artışlarolduğunu göstermiştir. 

North Dakota'daki bir başka araştırmada da(Agvise Inc, 1977-1979 )arpa üretiminde önemli verim artışısağlandığını bulunmuştur.

Rusya'da da Leonardit'in ürün verimini büyük ölçüde arttırdığınıkanıtlayan bir çok araştırma yapılmıştır. 

V.T. Syabryai (1965)ToprağaLeonardit ve NPK uygulanması sonucu, patates üretiminin 6.100 kg/ha'dan 15.000 kg/ha'ya ve lahana üretiminin 5.600 kg/ha'dan 16.500kg/ha'ya çıktığını göstermiştir. Arpada da verimin önemli ölçüdearttığını ve bitkinin çok daha hızlı büyüdüğü tespit edilmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan ayrıntılı araştırmalara göreaşağıdaki tarım bitkilerinin üretilmesinde Leonardit kullanılmasıilearı üretiminde:%60, buğday üretiminde, %37 ve mısır üretiminde %15oranlarında verim artışı sağlanmıştır.

Leonarditin bütün tarım ürünlerinde verimi önemli ölçüdearttırdığıaraştırmalarla kanıtlanmış bir gerçektir. 

Rusya ve diğer eski USSRCumhuriyetlerinde yapılan uygulamalı araştırmalar sonunda bazıbitkilerde Leonardit kullanılması ile elde edilen verim artışlarıaşağıdaki oranlarda bulunmuştur.

Buğday %13-25 

Domates %20-30

Arpa %15-18 

Lahana %25-30

Karabuğday ve Darı %25-50

Elma %8-20

Mısır %30 

Üzüm %25-30

Patates,havuç,pancar,turp %25-40

Bütün narenciyelerde %30-60Pamuk %10-30 Çayır,çimen,çim %100'e kadarSalatalık %34-38Bunların dışında çiçek yetiştiren firmalardan alınan bilgileregöre: üretilen gül ve papatyanın miktarı %30-100 arasında artmıştır,köklenme fazlalaşmıştır ve çiçeklerin açma zamanında 10-15 gün arasıerkencilik sağlanmıştır.

Leonardit tarım ürünlerinde sadece verimi arttırmakla kalmamaktadır.Ürünün kalitesini de iyileştirmektedir. 

Leonardit uygulanınca tarımbitkilerinin bünyelerinde daha fazla besleyici - yararlı elementlertoplanmaktadır.Örneğin;Leonardit kullanılması ile :C vitamini: Pancarda % 100' e kadar, turpta % 30' a kadar artmıştır.

Carotene: Pancarda % 100' e kadar, lahana da % 25 artmıştır.

Riboflavin: Bazı sebzelerde % 8-14 oranında artmıştır.

Niacin: Pancarda %79 ,lahanada %42 ve turpta % 50 artmıştır.

Pancar ve lahana yapraklarında protein %16-18 ve fosfor %26-28oranlarında artmıştır.

Patateste daha fazla nişasta birikmiştir.Ketende daha kaliteli lifler oluşmuştur.

Köklerde daha kaliteli yağlar birikmiştir.

Pamukta nükleer asit oranı hızla artmıştır.

Ayçiçeği tohumlarında yağ oranı hızla artmıştır.

Domatesteki şeker ve C vitamini % 45 oranlarına kadar artmıştır.

Mısır, patates,salatalık, kıvırcık gibi bazı tarım ürünlerininyetiştirilmeleri sırasında oldukça fazla azot gübreleri kullanılır.

Prof. Khristeva ve öğrencileri yaptıkları araştırmalarda toprağaLeonardit ilave edilmesi ile kullanılan azot miktarında % 50 azalmaolduğunu bulmuşlardır.

Ayrıca, Leonarditin cholorosis bitki hastalığını bütünüyle önlediği ABD'nde kanıtlanmıştır.

Yapılan araştırmalarda; normal gübreleme programı ile birlikteLeonardit kullanıldığı durumla, sadece normal gübreleme 
programınınuygulandığı durum karşılaştırılmıştır. 

Leonardit kullanılması ileeldeedilen verim artışları, diğer sonuçlar ve araştırmayı yapankuruluşlaraşağıda sıralanmaktadır:

Bitki Araştırma Sonucu Araştırmayı Yapan Kuruluş Soğan %25 verim artışı.%6 zayiat azalışı.

Novajo AgricultureProduction Industry and New mexico State UniversityHavuç % 84 verim artışı Novajo Agriculture Production Industry andNewmexico State UniversityPatates %5 verim artışı Daha fazla orta boy patates NovajoAgricultureProduction Industry and New mexico State UniversityFasulye %10 verim artışı Fasulye tanelerinin boyutu %3,5 oranındaarttı. Novajo Agriculture Production Industry and New mexico StateUniversity ÇİM,SÜS VE ÇEVRE BİTKİLERİ Bitki Araştırma Sonucu Araştırmayı Yapan KuruluşÇim, (sarmaşık çim) Renk ve kalitede iyileşme Azot oranında düşme Michigan State UniversityP.Rieke. T.Nikolai,B.LeachÇim, (sarmaşık çim) Gelişme hızlandı.

Yoğunluk ve renkte iyileşmeNorth Carolina State UniversityDr. Charles Peacock, S.DorerBermuda çimi Yüksek çim kalitesi hızlı büyüme University ofFloridaJohn L. CisarSt.Augustine Çimi %24 verim artışı Wilkinson Farm, FloridaKeithTrenowVinca-Salvia Büyüme indeksinde %7 artış kuru ağırlığında %83 artışUniversity of Georgia Dr.Tim SmalleyKırmızı Meşe 2 mm' den büyük köklerde %65 artış2 mm' den küçükköklerde % 77 artış University of GeorgiaDr. Tim SmalleyNarenciye fideleri % 24 oranında daha hızlı gelişme Becker GrovesLynnEllisLive meşesi 10 ay içerisinde calipergelişmesinde, % 4,5 artış LoneStar Growers / Color Spot.Chris. FoxLee ve Bartlett (1976) yaptıkları araştırmalarla: mısıryetiştirilen toprağa humik asit ilave edilince kök ve sürgünlerdegelişmenin canlandığını, hızlandığını ve mısır veriminin %87arttığınıbulmuşlardır.

Bu araştırmalarda, ayrıca topraktaki humik asit oranıarttırıldıkça bitkideki fosfor oranında arttığı da kanıtlanmıştır. 

Buaraştırma, humik asitin bitkilerin topraktaki fosforu almayeteneklerini nasıl arttırdığını göstermektedir.Merkez California' da domates yetiştirilen bitişik 4 tarlanın 2tanesine sadece 5kg/dekar oranında Leonardit uygulanmıştır.

Leonardituygulanan iki tarladan ortalama 1 ton/ dekar daha fazla ürünalınmıştır.Yine aynı yerde , 6 domates tarlasını her birinin yarısına , arkaarkaya iki yıl, Leonardit uygulanmıştır. 

Leonardit uygulanan bölgelerile uygulanmayan bölgeler arasındaki farkın ikinci yıl daha fazlaolduğu ölçülmüştür. Verim artışı ikinci yıl daha fazla olmaktadır.

U.S. Agronomy Associates tarafından California, Washinton ve Idahoeyaletlerindeki pamuk, yonca, patates ve elma tarlalarında vebahçelerinde yapılan testlerde, Leonardit uygulanınca verimin % 20oranına kadar arttığı bulunmuştur.

ABD' nin batısındaki büyük çiftliklerde Leonardit uygulanması ileilgili geniş çaplı araştırma ve testler yapılmıştır. 

Bu testlerde,Leonardit'in önemli ölçüde verim artışı sağlanmasının yanısıra,kullanılan su ve gübre miktarlarında da küçümsenmeyecek azalmalaraneden olduğu bulunmuştur.

Ayrıca, Leonardit sürekli kullanılınca ,hergeçen yıl verim artışı bir önceki yıla göre daha fazla olduğu gibi ,su ve gübre ihtiyacı da bir önceki yıla göre biraz daha azalmıştır.

Üçüncü yılda ,sulama suyu miktarında % 15 ve tarlaya atılan fosfatgübre miktarında % 10 oranlarında azalma olduğu bulunmuştur.Sladky' nin yaptığı araştırmalarda humik asidin domatesfidelerinde çimlenmeyi ve büyümeyi çok hızlandırdığı bulunmuştur.

Aşağıdaki şekil Sladky' nin araştırma sonuçlarını göstermektedir. 50ppm oranında humik asit kullanılınca kök ve gövdede büyüme 2 mislineyakın artmıştır.

Humik asitin, kavun bitkisinin kök ve sürgünlerinde büyümeyinasıletkilediği aşağıda şekilde yer almaktadır. En uygun humik asit oranı37 ppm bulunmuştur.

Bu oranda humik asit kullanılınca kökler 2mislineyakın ve sürgünler 2 mislinden fazla büyümüştür. Salatalık için ise,en uygun humik asit oranı 100 ppm bulunmuştur.

SONUÇ:

Leonardit veya Leonardit'ten elde edilen humik asit ile, Dünyanınçok farklı bölgelerinde ve bizzat tarlada ( veya serada ) yapılanuygulamalı testlerin sonuçları özet olarak anlatılmıştır. Bu farklıyerlerde ve farklı bitkiler için yapılan testlerin ürün verimiartışıyla ilgili sonuçları bir araya getirilerek ayrı bir tabloyapılmıştır ve aşağıda verilmektedir.

Hem yazıda anlatılan örneklerden, hem de aşağıdaki tablodankolayca anlaşılabileceği gibi, Leonardit ( ve humik asit ) her türlütoprakta ve her türlü üründe, tartışmasız bir şekilde çok önemlioranlarda verim artışları sağlamaktadır.

Aynı bitki için farklı testlerde farklı verim artışı oranlarıbulunmasının nedenleri:Toprak niteliklerini farklı olması,Kullanılan Leonardit ( veya humik asit ) kalitelerinin farklı olması,İklimsel farklılıklar,Test şartlarının ve test yöntemlerinin farklıolmasıdır. 

Ürün Verim artışı.

Domates %100,%61,%32,%17,%23-30

Salatalık %34,%34-38

Lahana % 100, % 25-30

Fasulye % 10

Soya fasulyesi % 183

Patates % 30-40,% 28,% 145,% 28, % 5, % 25-40, % 20

Şeker pancarı % 20,%25-40

Havuç % 25-40,%84

Turp % 24-40

Soğan %25

Sarımsak %20

Bütün Narenciyeler %30-60

Arpa %20,%55,%15-18

Buğday %37,%13-25

Karabuğday % 25-50

Darı %60,%25-50

Mısır %335, %30,%15,%30,%87

Beyaz Pirinç %20

Pamuk %10-30, %20

Algae %100

Çim,Çimen %15-25,%100,%24

Yonca %20

Elma %8-20,%20

Üzüm %25-30 

Benzer Ürünler